Teknisk drift

Eininga er sett saman av ei driftsavdeling, ei eigedomsavdeling og Fusa brann og redning.

Eininga har følgjande ansvarsområde:

 • 80 km kommunale vegar inkl. gang- og sykkelvegar
 • 9 større og mindre kommunale kaiar
 • Offentlege avlaupsanlegg
 • Offentleg vassverk, som forsyner Eikelandsosen og Hålandsdalen opp til og med Holdhus
 • Drift av eksisterande anlegg og bygging av nye anlegg på alle fagområda
 • Utarbeiding av hovudplanar for vatn og avlaup
 • Renovasjon og slamtømming
 • Forvaltingsansvaret for saker etter veglova
 • Vaktmeistertenester - vedlikehald av kommunale bygg: Alle større bygg med kommunal verksemd får tenester av vaktmeister
 • Eigedomsforvaltning
 • Utleigebustader
 • Prosjekt
 • Beredskap, brann og redning
 • Branntilsyn: Særskild tilsyn etter Brann- og eksplosjonsvernlova §13 med dei om lag 50 særskilde brannobjekta i kommunen (overnattingsstader, barnehagar, skular, vegtunnelar, forsamlingshus, bedrifter, kulturminne osb.)
 • Feiing og tilsyn med piper, eldstader m.m.
 • Førebyggjande arbeid innan brann og redning - informasjon om brann og branntryggleik
 • Sprengstoff og fyrverkeri: Sakshandsaming for lagring av sprengstoff og fyrverkeri, og sal og bruk av fyrverkeri

Kommunale bygg

Fusa kommune har ein bygningsmasse på ca. 25 000 m2, som er fordelt på 7 skular (11 000 m2), 4 barnehagebygg (1 500 m2), sjukeheim/aldersheimar (3 300 m2), bustadar (4 000 m2) og andre bygg (5 200 m2). Kommunen har 56 utleigebustadar. Dei fleste er omsorgsbustadar, PU-bustadar m.m. 8 nye er under bygging. 

Kva kostar tenestene?

Ekspedisjonen i Kommunetunet - 56 58 01 00 - har anvar for det daglege arbeidet med gebyr for vatn, avlaup og slamtømming, og publikumskontakt. Sjå betalingssatsar.

Tilsette:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 01.02.2019
Teknisk drift
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Teknisk drift

Telefon :
56 58 01 37
E-post :
oystein.havsgard@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Teknisk drift

Telefon :
56 58 01 44
Mobil :
992 92 141
E-post :
per.rosvoll@fusa.kommune.no
Tittel :
Prosjektansvarleg
Bunnhjørne
kontaktperson

Teknisk drift - Fusa brann og redning

Telefon :
56 58 01 00
Mobil :
950 39 314
E-post :
gunnar.hatlelid@fusa.kommune.no
Tittel :
Brannsjef
Bunnhjørne
kontaktperson

Teknisk drift - Kommunal eigedom

Telefon :
56 58 01 43
Mobil :
990 36 704
E-post :
stian.kvam@fusa.kommune.no
Tittel :
Fagansvarleg
Bunnhjørne

Teknisk drift - Veg, vatn og avlaup

Telefon :
56 58 01 00
E-post :
Mats.Frank@fusa.kommune.no
Tittel :
Prosjektleiar
Bunnhjørne