Veg, vatn og renovasjon

Eining Teknisk drift har ansvar for tenestene nedanfor. Mykje av det praktiske arbeidet vert utført av private.

Vakttelefon teknisk vakt og brann/redning: 478 05 640

Snarvegar:

Rutineskildringar frå Nasjonal tenestekatalog:

Vegvedlikehald

Fusa kommune har ansvar for vedlikehald av 80 km kommunale vegar. Du kan melda frå til kommunen dersom det er forhold ved ein kommunal veg som svekkjer framkomsten eller trafikktryggleiken, t.d. hol i vegen, behov for brøyting eller veglys som ikkje fungerer. Bruk vakttelefonnummeret.

Omfanget av vedlikehaldsoppgåvene blir vurdert ut frå behov og kommuneøkonomi.

Forvaltingsansvaret for saker etter veglova ligg òg til Teknisk drift, som har ansvaret både for Hovudplan for veg og Trafikksikringsplan.

Kommunedelplanar på dette området:

  • Hovudplan for vatn

  • Hovudplan for avlaup

  • Hovudplan for veg

  • Trafikksikringsplan

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 01.02.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Teknisk drift

Telefon :
56 58 01 37
E-post :
oystein.havsgard@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne