Flyktningetenesta

Målgruppa er flyktningar som vert busette i Fusa i samråd med Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) og Utlendingsdirektoratet (UDI), og familiesameinte med desse. På denne sida finn du informasjon om flyktningetenesta og snarvegar til andre artiklar om flyktningar, introduksjonsprogram og norskopplæring. 

Om flyktningetenesta

Fusa kommune busette 20 flyktningar i 2014 og 2015. For perioden 2016-2017 har kommunen gjort vedtak om å busetja 65 flyktningar til på oppdrag frå IMDI, mellom desse er sju einslege mindreårige.

Flyktningtenesta har per dags dato to stillingar, og oppgåvene er mange og varierte:

  • planlegging og gjennomføring av mottak i høve til gjeldande vedtak

  • praktisk tilrettelegging, oppfølging og sakshandsaming i busetjingsfasen

  • planlegging og koordinering av introduksjonsprogram og sakshandsaming etter Lov om introduksjonsordning

  • tilrettelegging av aktivitetar for å letta integrering i lokalsamfunnet

  • rådgjeving av flyktningar og tenester som arbeider opp mot flyktningegruppa

  • tilrettelegging av arbeidsretta tiltak og kontakt med næringslivet

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 30.05.2017
Flyktningetenesta
NAV, 2. etasje Fjord'n Senter Boks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 400 35 478

Opningstid
: 09.00-15.00
kontaktperson

Helse, familie og velferd - Flyktningetenesta

Telefon :
56 58 15 84
Mobil :
404 41 635
E-post :
Knut.Venge@fusa.kommune.no
Tittel :
Flyktningekonsulent
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - Flyktningetenesta

Telefon :
56 58 15 84
Mobil :
489 50 539
E-post :
sarifa.moola-nernaes@fusa.kommune.no
Tittel :
Flyktningekoordinator
Bunnhjørne
kontaktperson
Mobil :
400 35 478
E-post :
Mine.Kartal@fusa.kommune.no
Tittel :
Programrådgjevar
Bunnhjørne