Flyktningetenesta

Målgruppa er flyktningar som vert busette i Fusa i samråd med Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) og Utlendingsdirektoratet (UDI), og familiesameinte med desse. På denne sida finn du informasjon om flyktningetenesta og snarvegar til andre artiklar om flyktningar, introduksjonsprogram og norskopplæring. 

Om flyktningetenesta

Fusa kommune har busett flyktningar frå 2014. Flyktningegruppa utgjer rundt 70 personar.

Flyktningetenesta har pr. dags dato to stillingar, og oppgåvene er mange og varierte:

  • planlegging og gjennomføring av mottak i høve til gjeldande vedtak

  • praktisk tilrettelegging, oppfølging og sakshandsaming i busetjingsfasen

  • planlegging og koordinering av introduksjonsprogram og sakshandsaming etter Lov om introduksjonsordning

  • tilrettelegging av aktivitetar for å letta integrering i lokalsamfunnet

  • rådgjeving av flyktningar og tenester som arbeider opp mot flyktningegruppa

  • tilrettelegging av arbeidsretta tiltak og kontakt med næringslivet

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 18.09.2019
Flyktningetenesta
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Boks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 400 35 478

Opningstid
: 09.00-15.00
kontaktperson

Helse, familie og velferd - Flyktningetenesta

Mobil :
489 50 539
E-post :
sarifa.moola-nernaes@fusa.kommune.no
Tittel :
Flyktningekoordinator
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - Flyktningetenesta

Mobil :
404 41 635
E-post :
Knut.Venge@fusa.kommune.no
Tittel :
Flyktningekonsulent
Bunnhjørne