Informasjon om omtaksering frå verk og bruk til næring

Ved lov av 19.12.2017 vart det gjort endringar i eigedomsskattelova. I samsvar med lovendringa vedtok kommunestyret 13.12.2018 å omtaksera frå verk og bruk til næring. Det vart òg vedteke å nytta overgangsregelen for produksjonsutstyr- og installasjonar.

Hovudpunkt i lovendringa

«Ved lov 19. desember 2017 ble det gjort endringer i eiendomsskattelovens regler om verk og bruk. De nye reglene går ut på at verk og bruk fra 2019 skal defineres og takseres som andre næringseiendommer, og at adgangen til å skattlegge produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fjernes. Det vises til eiendomsskatteloven § 4 andre ledd vedørende disse endringene.

Som næringseiendommer skal de tidligere verk og bruk verdsettes til anleggets objektiviserte omsetningsverdi hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig å fastsette en omsetningsverdi, skal anlegget verdsettes til teknisk verdi. Vurderingen av hvilken verdsettelsesmetode som skal brukes, gjøres særskilt for den enkelte bygning. Disse reglene fremgår av eiendomsskatteloven § 8 A-2 første ledd.

De nye reglene er gitt virkning fra skatteåret 2019. Dette er bakgrunnen for at eiendommen nå blir omtaksert. Det må tas stilling til om den verdsettelsesmetoden som er benyttet på bygninger og grunn i gjeldende takst skal videreføres, og om det er medtatt produksjonsutstyr og -installasjoner i gjeldende takst.

Det er vedtatt en overgangsregel til eiendomsskatteloven § 4 som gir kommunene anledning til å videreføre beskatning av verdien av produksjonsutstyr og -installasjoner til og med 2024, men med en reduksjon i skattegrunnlaget på 1/7 hvert år. På bakgrunn av denne regelen vil også takstverdien av produksjonsutstyr og -installasjoner bli skilt ut og tallfestet i dette vedtaket.»

Hovudpunkt som gjeld for oppdrettsanlegg

Eigedomsskattegrunnlaget for flytande anlegg er skildra i § 4, 3. ledd i eigedomsskattelova: Dei nye reglane inneber ingen endringar for omfang eller verdsetjing.

Dei landbaserte anlegga skal skattleggjast som næringseigedom.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 27.02.2019
Fann du det du leitte etter?
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30