Oppmåling, kart og matrikkel

Kart

Kommunen syter for følgjande tenester:

  • sjå til at grensene for grunneigedom og festegrunn blir nøyaktig merka, målt og kartfesta i samsvar med matrikkellova
  • føra oversiktlege og pålitelege register over grunneigedom, festegrunn og data knytt til dei
  • rettleiing og hjelp til publikum med kartmateriale
  • rettleiing og hjelp til utfylling av skjema o.l. i frådelingssaker

Kartverk

Kommunen skal syta for at tilfredsstillande kart er tilgjengelege

Matrikkelen - "Se eiendom"

  • Statens kartverk har utforma ei kartløysning som gjev publikum tilgang til informasjon frå matrikkelen

  • Løysinga heiter "Se eiendom"

  • Målet er å gje enkel tilgang til nøkkelinformasjon frå matrikkelen, det vil seia matrikkeleining, matrikkeleiningsgrenser, bygningar og adresser 

  • Jf. matrikkelforskrifta § 13.

Både kommunane og Statens kartverk ønskjer tilbakemeldingar om feil og manglar i matrikkelen. Det er viktig å merkja seg at reglane i matrikkellova med tilhøyrande føresegner, gjeld i dei høve der det skal gjerast endringar i matrikkelen.

Grenser

Kommunen syter for at det vert sett ut grenser i terrenget der det føreligg matrikkelbrev og det er kravd kartforretning.

Matrikkelbrev

  • Kommunen lagar matrikkelbrev etter at frådelingssøknader er godkjende etter Plan- og bygningslova. 

  • Det same gjeld tildeling av gards-, bruks- og festenummer.

Seksjonering

Kommunen har også ansvaret for tildeling av seksjonsnummer etter lov om eigarseksjonar. Du finn søknadsskjema for seksjonering og reseksjonering under søknadspliktige tiltak nedanfor. Meir informasjon finn du i 1. rettleiing til utfylling av søknadsskjema seksjonering (PDF, 626 kB) og 2. rettleiing til utfylling av søknadsskjema reseksjonering (PDF, 656 kB).

Oppmålingsgebyr

Arbeid rekvirert hos kommunen vert betalt etter gebyrsatsar vedtekne av kommunestyret. Sjå kommunen sine betalingssatsar/gebyrsatsar.

Skjema

Søknadspliktige tiltak:

Ikkje-søknadspliktige tiltak:

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 01.04.2019
Plan, byggesak og oppmåling
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - oppmåling

Telefon :
56 58 01 35
E-post :
siri.clausen@fusa.kommune.no
Tittel :
Oppmålingsingeniør
Bunnhjørne
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - oppmåling

Telefon :
56 58 01 34
E-post :
Olga.Zagainova@fusa.kommune.no
Tittel :
Prosjektmedarbeidar oppmåling
Bunnhjørne