Bjørnafjorden kulturskule

Hausten 2018 skiftar kulturskulen namn til Bjørnafjorden kulturskule. Fusa kulturskule har vore organisert saman med Os kulturskule dei siste åra, på veg mot kommunesamanslåinga.  Undervisninga i Fusa er desentralisert, og skjer på skular eller samfunnshus rundt om i kommunen.

Undervisning

Der det er mest praktisk, blir undervisninga samla på ein stad. Undervisninga følgjer skuleåret.

Skuleåret 2018-2019 vert det gjeve følgjande opplæring:

 • Instrumentundervisning: Piano, hardingfele, keyboard, gitar/el-gitar/bass, ukulele og slagverk
 • Dans
 • "Musikk i livets begynnelse" (tilbodet vert gjeve av Fusa sokneråd. Ta kontakt med kyrkjekontoret).

Enkeltkurs blir utlyst og går i kortarere periodar. Undervisninga er ein til ein/enkeltundervisning (20 minutt/veke) eller gruppeundervisning på 5-6 elevar med noko lenger tid kvar gong. Gjennom skuleåret kan elevar få tilbod om å vera med på ulike arrangement.

Søknad

 • Opptak gjeld for eitt skuleår om gongen.

 • Bruk digitalt søknadsskjema.

 • Eksisterande elevar må registrera seg på nytt innan 1. april for neste skuleår.

 • Det hender det blir ledige plassar gjennom skuleåret, og kulturskulen tek i så fall inn elevar frå ventelista etter kvart.

Eigenbetaling

 • Satsar for eigenbetaling for ein elevplass i kulturskulen finn du i kommunen sitt gebyrregulativ. Sjå snarveg nedanfor. 

 • Det vert gjeve 25 % moderasjon for søsken nr 2 for det billegaste av kursa, 50 % for nr 3 osb. 

 • For kortare kurs gjeld eigne satsar.

 • Faktura for kulturskuleplass blir tilsendt i oktober og mars. 

 • Dersom ein slutter i løpet av året, må det likevel betalast skulepengar ut semesteret.

Instrument

 • Elevane må i hovudsak halda sine eigne instrument og evt. læremiddel. 

 • Kulturskulen har nokre instrument berekna til utleige. 

 • Ta kontakt for meir informasjon. 

Målgruppe

Barn og unge er primærmålgruppa, men vaksne kan òg søkja. Vaksne får tilbod dersom det er ledig kapasitet. Kulturskulen har som mål å gje plass til alle som ønskjer det (ope inntak).

Mål for kulturskulen:

 • Å gje den enkelte elev best mogleg høve til å utvikla sine musikalske og kreative evner og anlegg

 • Å medverka til verdfulle og varierte aktivitetar innan musikk- og kulturlivet i kommunen

Sal av tenester

Kulturskulen kan selja timar/undervisning til kulturliv, institusjonar eller skular i kommunen. For dette gjeld eigne satsar for eigenbetaling.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 20.08.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service

Telefon :
56 58 01 00
Mobil :
488 90 813
E-post :
terje.raunsgard@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Os kulturskule / Fusa kulturskule

Telefon :
56 57 52 48
E-post :
cbr@os-ho.kommune.no
Tittel :
Kulturskulerektor
Bunnhjørne