Tenestekontoret

Tenestekontoret i Fusa kommune handsamar søknader om kommunale helse- og omsorgstenester. Eit tverrfagleg personale med brei kompetanse tek seg av sakshandsaminga. 

Sakshandsamarane er henta frå dei ymse einingane innan helse og omsorg: 

 • Liv Elin Moen - Pleie og omsorg
 • Ann Kristin Næss - Helse, familie og velfred, avd. Rehabilitering
 • Bodil Lunde Hansen - Pleie og omsorg, avd. Heimetenester
 • Synne Stagrim Håve - Helse, familie og velferd, avd. Sosiale tenester

Opningstid

 • Tenestekontoret er tilgjengeleg på telefon 56 58 01 70 kvar dag kl 08-15.
 • Kontoret held til i 2. høgda i nybygget til Fjord'n Senter, Leiro 33, i Eikelandsosen.
 • Dei tilsette er enklast å treffa på telefon, då dei tidvis er ute på oppdrag.

Meldingspasientar

Tenestekontoret skal også ta imot meldingspasientar frå spesialisthelsetenesta. I helg og høgtid vil ansvarssjukepleiar ved Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS) ta imot desse på dagtid.

Tenestekontoret handsamar følgjande saker:

 • Praktisk bistand daglege gjeremål
 • Brukarstyrt assistanse (BPA)
 • Dagsenter
 • Matombringing - levering av middag
 • Tryggleiksalarm
 • Avlasting utanfor institusjon
 • Avlasting i institusjon
 • Støttekontakt
 • Omsorgsløn
 • Omsorgsbustad
 • Annan bustad
 • Heimesjukepleie
 • Psykiatrisk helseteneste
 • Rehabilitering utanfor institusjon
 • Dagopphald
 • Korttidsopphald i institusjon
 • Langtidsplass i institusjon
 • Bustøtte
 • Burettleiing
 • Tilskot til etablering og utbetring

Tenestekontoret skal også vera kontaktadresse og kontakttelefon for rehabiliteringsteamet (koordinerande eining).

 

Søknadsskjema

Du finn søknadsskjema som du kan skriva ut, på sjølvbeteningssida vår:

Du kan også få søknadsskjema ved å ta kontakt med heimesjukepleien, Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS) eller Kommunetunet.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 22.10.2019
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00

Tenestekontoret månd i partalsveker + 1/2 tysd i oddetalsveker

Mobil :
404 15 541
E-post :
Ann.Kristin.Naess@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneergoterapaut
Bunnhjørne

Tenestekontoret

Mobil :
404 49 455
E-post :
Liv.Elin.Moen@fusa.kommune.no
Tittel :
Sakshandsamar
Bunnhjørne
kontaktperson

Tenestekontoret tysd + torsd

Mobil :
489 96 892
Tittel :
Ressurssjukepleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Tenestekontoret mån i oddetalsveker + tysd og onsd

Mobil :
404 33 714
E-post :
shh@fusa.kommune.no
Tittel :
Sosialkonsulent
Bunnhjørne