Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteamet skal vera koordinator for arbeidet med habilitering og rehabilitering i Fusa kommune. Teamet har òg eit hovudansvar for Individuell plan.

Rehabiliteringsteamet er sett saman av:

 • einingsleiar for Helse, familie og velferd Anne K. Skagseth - leiar

 • kommuneergoterapeut Ann Kristin Næss

 • fagleiar rehabilitering Kristin Almås

 • sosialkonsulent Synne Stagrim Håve

 • sosialkonsulent i NAV Fusa Linda Sagstad-Hjelle

Mandat:

 • Utvikla rehabiliteringstenester i Fusa

 • Sikra kvalitet på rehabiliteringstenesta

 • Vera med å dra i gang arbeid med ansvarsgrupper

 • Vera pådrivar for arbeid med Individuell plan

 • Driva kompetanseheving innan fagfeltet rehabilitering

 • Arbeida for å førebyggja at personar får nedsett funksjonsevne

Kven kan ta kontakt? 

 • Personar i alle aldrar med langvarige funksjonsvanskar som ikkje let seg løysa med eitt tiltak

 • Pårørande som ønskjer rettleiing og hjelp

 • Tenesteytarar som ser behov for koordinering rundt brukarar og som ønskjer hjelp til å starta arbeid med ansvarsgrupper og Individuell plan 

Kontaktadresse:

 • Tenestekontoret v/Ann Kristin Næss
 • Postadresse: Fusa kommune, Tenestekontoret, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen

Langvarige og samansette vanskar? Individuell plan! 

Personar som har langvarige og samansette vanskar som treng koordinerte tenester, har rett til å få utarbeidd ein individuell plan. 

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 08.04.2019
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00