Langtidsplass i sjukeheim

Langtidsplass er ei teneste for personar som har varig behov for heildøgns omsorg og pleie. Dei som ikkje får dekka sitt daglege behov for pleie og omsorg ved heimebaserte tenester, kan søkja om langtidsopphald i institusjon.

Fusa kommune har ein sjukeheim: Fusa bu- og behandlingssenter i Eikelandsosen. Her er det 27 langtidsplassar.

Søknad

  • Det må fyllast ut søknadsskjema, der funksjonsjournal og legeopplysningar ligg ved. Fusa kommune har felles søknadsskjema for kommunale helse- og omsorgstenester - bruk snarvegen nedanfor ("Søknad om langtidsplass").

  • For søknader til dementavdelinga må søkjaren i tillegg vera utgreidd og ha fått diagnose demens.

Søknad om langtidsplass

Betalingssatsar

Det er eigne statlege forskrifter om betaling for opphald i institusjon over 60 dagar per kalenderår, som avgjer kva ein skal betala for opphaldet.

Langtidsplass i institusjon er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester og i pasient- og brukarrettighetsloven. 

Sjå meir informasjon:

Sjå også:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 05.07.2018
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00
kontaktperson

Pleie og omsorg

Telefon :
56 58 02 15
E-post :
gro.elisabeth.almas@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Pleie og omsorg - FBBS

Telefon :
56 58 02 40
E-post :
lene.tveit@fusa.kommune.no
Tittel :
Tenesteleiar
Bunnhjørne