Folkehelse

Teikning som viser at helse både kan auka og minka - er som eit kar som ein fyller på eller tappar utav - Klikk for stort bilete

Folkehelse handlar om samfunnet sitt arbeid med faktorar som er med på å påverka helsa. Folkehelsearbeidet er ei samfunnsoppgåve som ikkje er retta inn mot enkeltindivid, men alle innbyggjarane eller store grupper.

Kva påverkar helsa vår?

Slike faktorar kan m.a. vera kosthald og ernæring, fysisk aktivitet, trafikktryggleik, sosiale faktorar, rusmiddel og røyking. Det kan òg vera allergi, drikkevatn, inneklima, miljøgifter, skadedyr, stråling og støy. 

Det overordna målet i folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse, og å redusera sosiale ulikskapar i helse. Ein er både oppteken av å styrkja dei faktorane som ivaretek eller betrar helse og redusera negative faktorar. Ved å fokusera på faktorar som påverkar helsa vår, vil ein kunna førebyggja sjukdom og skade, og fremja helse, trivsel og livskvalitet.

Korleis er folkehelsearbeidet i Fusa organisert?

Folkehelsearbeidet er vidt og omfattande og krev systematisk og heilskapleg satsing.

Fusa kommune inngjekk ein partnerskapsavtale for folkehelse med Hordaland fylkeskommune i 2011 og hadde folkehelsekoordinator i 50 % stilling t.o.m. 31.12.2013. Koordinatoren har vore sentral i arbeidet med å byggja opp eit målretta og systematisk folkehelsearbeid på tvers av einingar og sektorar, og i nært samarbeid med frivillige organisasjonar.

F.o.m. 1.1.2014 er folkehelsekoordinatorstillinga avvikla. Ansvaret for å følgja opp folkehelsearbeidet og sjå til at det har fokus i heile kommuneorganisasjonen, er lagt til leiargruppa. Kommunen har ein folkehelsekontakt - spesialrådgjevar Anne-Lise Aaseng - og ei folkehelsegruppe leia av einingsleiar for Helse, familie og velferd.

Folkehelseseminar

Fusa kommune har som mål å avvikla regelmessige tverrfaglege folkehelseseminar. Det første fann stad 28. april 2015. Då vart leiarar og nøkkelpersonar for folkehelsearbeidet frå alle einingar og frivillig sektor inviterte til seminar for å skapa medvit og sikra forankring av folkehelsearbeidet. 

9. november 2017 arrangerte folkehelsegruppa eit nytt, tverrfagleg folkehelseseminar. Søkelyset var retta mot barn og unge i Fusa og deira helse og levekår. Presentasjonar frå seminaret kan du sjå under: 

Folkehelsetiltak

Folkehelsekoordinatoren har både arbeidd med forankring av folkehelsearbeidet i kommunen og med konkrete folkehelsetiltak. Nedanfor følgjer oversikt og lenker til noko av det som har vore gjennomført/sett i gang:

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 13.08.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service

Telefon :
56 58 01 23
E-post :
annelise.aaseng@fusa.kommune.no
Tittel :
Spesialrådgjevar
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne

HFV - Legetenesta

Kontortid fredagar

Telefon :
56 58 01 89
Mobil :
489 50 032
E-post :
Klaus.Melf@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneoverlege
Bunnhjørne