Barneverntenesta

Du kan nå barneverntenesta alle vekedagar mellom kl. 08.00 og 15.30. Dersom du ikkje oppnår kontakt med nokon av oss i Fusa, kan du ringja dagvakttelefonen ved Os barnevernteneste: 901 82 850.

Kveld, helg og heilagdagar: Ring Barnevernvakta i Bergen på telefon 55 36 11 80.

Du kan elles ringja gratis til den landsdekkjande Alarmtelefonen for Barn og Unge utanom kontortid på telefon 116 111.

I Fusa er barneverntenesta del av eininga Helse, familie og velferd.

NB! Frå 1. juli 2019 får Os og Fusa felles leiing - på veg mot Bjørnafjorden kommune.

Hovudmåla med tenesta er:

  • Å sikra at barn og unge som lever under tilhøve som kan skada helsa eller utviklinga deira, får rett hjelp til rett tid.
  • Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Omsorgssituasjonen - tilhøva for barnet i heimen - er barneverntenesta sitt hovudområde. Barneverntenesta skal medverka til at barn sine interesser vert tekne vare på også av andre offentlege organ.

Ansvar og arbeidsoppgåver - heimla i Lov om barneverntenester:

  • Førebyggja omsorgssvikt og åtferdsproblem
  • Avdekkja omsorgssvikt, åtferds-, sosiale- og emosjonelle problem
  • Undersøkja og vurdera tilhøva for barn
  • Samarbeid med andre om å dekkja barn sine behov
  • Råd, rettleiing og praktisk bistand til barn og foreldre
  • Særlege hjelpetiltak for barn og familiar
  • Omsorgstiltak – oppfølging av barn som bur heimefrå

Støttekontaktar, besøksfamiliar og tilsynsførarar vert rekruttert og engasjert i høve til oppdrag med konkrete barn. Vi treng kontakt med personar og familiar som kan vera interessert i å hjelpa barn som treng det.

Tilsette i barneverntenesta

Snarvegar til ekstern informajon:

Skjema og rettleiingar:

Timelister:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 02.12.2019
Helse, familie og velferd
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Barneverntenesta i Os og Fusa

Telefon :
56 57 53 27
Mobil :
971 56 989
E-post :
lihe@os-ho.kommune.no
Tittel :
Barnevernleiar Os og Fusa frå 01.07.2019
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - barnevern

Telefon :
56 58 01 96
Mobil :
474 86 149
E-post :
Linda.Beate.Berge@fusa.kommune.no
Tittel :
Barnevernkonsulent
Bunnhjørne