Avlasting og støtte

Dersom du eller andre i familien din har omsorg for eldre, funksjonshemma eller andre pleietrengjande, kan de søkja om ulike avlastingstilbod. Slik avlasting kan ein få både i og utanfor heimen.

Avlasting

Personar og familiar med eit særleg tyngjande omsorgsansvar, eller som treng tilbodet på grunn av sosiale problem, kan søkja om avlasting etter helse- og omsorgstenestelova. Dette kan til dømes vera familiar med fysisk eller psykisk funksjonshemma barn. Avlasting kan også vera eit tiltak i barnevernet.

Det vert gjeve avlasting både i private heimar og i kommunal avlastarbustad.

Søknad

Søknader om avlasting skal sendast til Tenestekontoret. Sjå kontaktinformasjon t.h. på denne sida.

Søknaden må innehalda opplysningar om:

  • bakgrunnen for søknaden

  • kor mykje avlasting ein søkjer

  • korleis ein kan nå søkjaren på dagtid

Tenestetilbod i Fusa

Fusa kommune tibyr elles desse tenestene for avlasting og støtte:

Søknadsskjema m.m. 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 05.06.2018
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00
kontaktperson

Tenestekontoret tysd + torsd

Mobil :
489 96 892
Tittel :
Ressurssjukepleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Tenestekontoret mån i oddetalsveker + tysd og onsd

Mobil :
404 33 714
E-post :
shh@fusa.kommune.no
Tittel :
Sosialkonsulent
Bunnhjørne

Tenestekontoret månd i partalsveker + 1/2 tysd i oddetalsveker

Mobil :
404 15 541
E-post :
Ann.Kristin.Naess@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneergoterapaut
Bunnhjørne

Tenestekontoret

Mobil :
404 49 455
E-post :
Liv.Elin.Moen@fusa.kommune.no
Tittel :
Sakshandsamar
Bunnhjørne