Avlasting og støtte

Dersom du eller andre i familien din har omsorg for eldre, funksjonshemma eller andre pleietrengjande, kan de søkja om ulike avlastingstilbod. Slik avlasting kan ein få både i og utanfor heimen.

Avlasting

Personar og familiar med eit særleg tyngjande omsorgsansvar, eller som treng tilbodet på grunn av sosiale problem, kan søkja om avlasting etter helse- og omsorgstenestelova. Dette kan til dømes vera familiar med fysisk eller psykisk funksjonshemma barn. Avlasting kan også vera eit tiltak i barnevernet.

Det vert gjeve avlasting både i private heimar og i kommunal avlastarbustad.

Søknad

Søknader om avlasting skal sendast til Tenestekontoret. Sjå kontaktinformasjon t.h. på denne sida.

Søknaden må innehalda opplysningar om:

  • bakgrunnen for søknaden

  • kor mykje avlasting ein søkjer

  • korleis ein kan nå søkjaren på dagtid

Tenestetilbod i Fusa

Fusa kommune tibyr elles desse tenestene for avlasting og støtte:

Søknadsskjema m.m. 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 15.08.2016
Tenestekontoret
Fjord'n senter, 2. høgda Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 70

Opningstid
: 08.00-15.00
kontaktperson
Tenestekontoret tysd + torsd
Telefon :
56 58 01 70
Tittel :
Ressurssjukepleiar
Bunnhjørne
kontaktperson
Tenestekontoret tysd + fred
Telefon :
56 58 01 70
Tittel :
Sjukepleiar
Bunnhjørne