Brannberedskap

Brannvesenet skal på kort varsel rykkja ut ved brann, trafikkuhell, redning på sjø og vatn, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgåver.

Desse tre brannstasjonane dekkjer beredskapen i Fusa kommune:

 • Eikelandsosen brannstasjon (hovudbrannstasjon): 14 mannskap + 4 befal

 • Venjaneset brannstasjon (bistasjon): 7 mannskap

 • Ølve brannstasjon (bistasjon, avtale m/Kvinnherad kommune): 12 mannskap

Brannar og akutt forureining skal meldast til ALARMSENTRAL BRANN HORDALAND tlf. 110.
Større ulukker kan også meldast til denne alarmsentralen

Ved melding om t.d. brann til tlf. 110 må du oppgje:

 • namnet ditt

 • kvar du ringjer frå

 • situasjonen på staden (t.d. om menneske i naud)

 • det er alltid til god hjelp om du også kan opplysa sentralen om kva som er næraste brannstasjon (du er meir lokalkjend enn dei på sentralen) - det sparer verdfull tid

Næraste brannstasjon

 • Eikelandsosen brannstasjon: Holmefjord, Eikelandsosen, Bergegrend, Hålandsdalen, Sævareid, Baldersheim.

 • Venjaneset brannstasjon: Fusa(bygda), Vinnes, Strandvik.

 • Ølve brannstasjon: Nordtveitgrend, Sundvor, Lygre, Sundfjord.

Om nokon er usikker på næraste brannstasjon, ta kontakt med brannsjefen!

Om du opplever ein brann, er det oftast denne prioriteringa som er rett:

 • Redda - menneske og dyr

 • Varsla tlf. 110

 • Sløkkja - eller prøva å avgrensa brannen om det er mogeleg

Bråtebrenning

Skal du brenna lauv og gras? Hugs følgjande:

 • Det kan berre brennast kvist, lauv, gras og anna naturleg hageavfall

 • Brenning må ikkje skje nærare enn 8 m frå bygning, eller 10 m frå skog og mark

 • Ein bør ikkje brenna i sterk vind eller i tørkeperiodar

 • Ta nødvendig omsyn til naboar

 • Det må ikkje brennast etter det er mørkt

 • Hageslange eller andre sløkkjemidlar skal vera klar til bruk ved bålet

 • Bålet må sløkkjast forsvarleg etter at brenning er avslutta

 • Dersom ovannemnde retningsliner vert følgd, treng ikkje brenning av små hagebål o.l. meldast til brannvesenet

 • All brenning skjer på eige ansvar

 • I tida 15. april til 15. september er det forbod mot å gjera opp eld i skog og mark utan løyve frå brannsjefen

 • Evt. spørsmål om løyve kan rettast til vakthavande brannbefal i Fusa telefon 478 05 640

Snarvegar:

Publisert av Heimesidegruppa. Sist endra 21.09.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Teknisk drift - Fusa brann og redning

Telefon :
56 58 01 00
Mobil :
950 39 314
E-post :
gunnar.hatlelid@fusa.kommune.no
Tittel :
Brannsjef
Bunnhjørne