Holmefjord barnehage

Barnehagen held til i nye lokale ved Nore Fusa skule på Holmefjord. Sjå opningstider og kontaktinformasjon i rullegardinmenyen til høgre. Barnehagen har 42 plassar og stort og fritt uteområde.

Per 01.08.2015 har barnehagen 26 barn som fyller 39 plassar (barn under tre år tel for to plassar). Barnehagen har ni tilsette (deltidsstillingar) i tillegg til reinhaldar.

Tilbod

Barnehagen flytta til nye lyse lokale 01.05.2015. Den dagen gjekk barna frå gammal barnehage og ned til nye lokale ved skulen i Nore Fusa. Det er stille her og god plass til oss. Barnehagen er bygt til tre basar og 63 barn. Skulen "låner" den siste basen hos oss, så no kan me ha barn til totalt 42 plassar. Me får lov til å bruka gymsalen. Det er kjekt.

Barnehagen har fem planleggingsdagar og er stengt fire veker i juli. Dei som ønskjer tilbod i sommarferien, kan nytta Jettegryto barnehage i Eikelandsosen. Fristen for å melda behov for plass i juli er 30. mars.

Søknad

Søknadsfrist til hovudopptaket er 1. mars. Søknader utanom dette vert handsama etter kvart som dei kjem inn.

Søknad skal sendast elektronisk. Du finn lenke til søknadsskjema nedanfor.

Base og primærkontakt

Barnehagen er delt i to basar, "Holmen" og "Fjorden". Elles brukar ein aldersdelte grupper under namna Eik (5-åringane), Ask (4 år), Revebjølle (3 år) og Tiriltunge (1-2 år). 

Kvart barn har sin primærkontakt. Foreldra veit då kven som har særleg ansvar for å følgja opp barnet. Dersom primærkontakten er borte, overtar sekundærkontakten. I innkøyringsperioden prøver ein å ha begge desse to tettast barnet.

Uteområde

Barnehagen har eit stort og fritt uteområde. Plassen er utstyrt med store sandkassar, disser og sjørøverskute. Rutsjebane og ein tunnell ligg i det nye grøntområdet vårt, så me har enno ikkje fått ta det i bruk, men det er utfordringar både til liten og stor.

Me held på å gjera oss kjent i eit nytt nærområde, og me har funne "soppskogen", naturleikeplassen og ballbingen. Det ligg ei fjøre nedanfor oss, og etter litt rydding vonar me å vera der litt i utetida.

Samarbeid barnehage-skule

Barnehagen og skulen er no samlokaliserte, og me vonar me kan vera saman meir spontant no. Nokre av skulebarna har vore og lese til barnehagebarna og ete lunsj saman med oss. Barnehagebarna har vore "over gjerdet" og leika på skuleområdet.

Påskelunsjen på skulen har vore tradisjon i mange år. Barnehagen var ikkje med i vår, men me håpar det vert tatt opp igjen. 5-årsklubben er òg med på fjellturar saman med skulen.

Vi prøver å få til ein mjuk overgang frå barnehage til skule, og 1. klassingane verkar alle trygge ved oppstart i august. Femåringane får fire halve dagar med førskule i april-mai. Dei deltek òg på sommarfesten ved skulen i juni.

Søknadsskjema:

Snarvegar:

Publisert av Heimesidegruppa. Sist endra 03.03.2017
Holmefjord barnehage
Holmefjord
5642 Holmefjord
E-post : nore.fusa.oppvekstsenter@fusa...
Telefon
: 56 58 29 60

Mobil
: 488 93 667
Opningstid
: 07.00-16.30

Holmefjord barnehage

Telefon :
56 58 29 60
E-post :
bente.adland@fusa.kommune.no
Tittel :
Styrar barnehage
Bunnhjørne