Barnehagetilbod i Fusa

Fusa kommune har seks kommunale barnehagar og ein privat. Eining Barnehage har ansvar for barnehagedrifta. På denne sida finn du meir informasjon om barnehagetilbodet, søknadsfrist, søknadsskjema og lenker til barnehagane.

Søk barnehageplass

Søknad

Fusa kommune har eitt opptak i året, 1. mars. Søknader som kjem utanom dette, vert stetta så langt råd er.

Dersom det vert ledige plassar i løpet av eit barnehageår, skal desse plassane tildelast barn som står på prioritert venteliste og barn som har søkt plass utanom opptaka.

Søknad skal sendast elektronisk. Du finn snarveg til søknadsskjema ovanfor.

Tilbod

  • Barnehagane i Fusa gjev tilbod om 60 % eller 100 % plass.
  • Barna skal ha 4 veker ferie. Alle barnehagane utanom Jettegryto er stengde i heile juli. Dei som treng barnehageplass då, får tilbod om å nytta Jettegryto barnehage i Eikelandsosen.
  • Barnehagane i kommunen vert drivne etter Lov om barnehagar og Rammeplan for barnehagar

Søskenmoderasjon

Har du fleire enn eitt barn i barnehage utløyser dette søskenmoderasjon. Søsken må bu i same husstand.

  • Barn nummer to i barnehage utløyser 30 % reduksjon i foreldrebetalinga.
  • Barn nummer tre eller meir utløyser 50 % reduksjon i foreldrebetalinga.

Rett til reduksjon gjeld òg om søsken går i forskjellige barnehagar. Det yngste barnet utløyser søskenmoderasjon, og moderasjonen skal trekkjast frå dette barnet sin faktura.

Rimelegare barnehage for dei som tener minst

Betalingsfri månad 

Alle barnehagane har juli som betalingsfri månad. Kontakt din barnehage eller sjå barnehagen sine vedtekter for meir informasjon.

Tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne

Kommunen skal sikra at barn med nedsett funksjonsevne får tilfredsstillande utbyte av det ordinære barnehagetilbodet. Etter barnehagelova (§ 19g) kan føresette søkja om individuell tilrettelegging for sitt barn. Dokumentasjon på dei særskilde behova til barnet må leggjast ved søknaden. Kommunen vurderer søknadane som kjem inn, og kan gjera vedtak om tilrettelegging. I søknadsbehandlinga kjem vi til å henta inn dokumentasjon frå andre instansar som er relevante for barnet.

Om kommunen vedtar å dela ut tilretteleggingstilskot til barnehagen der barnet har plass, er det barnehagen saman med føresette som disponerer midlane slik at barnet får tilfredsstillande utbyte av det ordinære barnehagetilbodet.

Slik søkjer du om tilrettelegging:

Her finn du 

På grunn av personvernreglane må skjemaet sendast med vanleg post. 

  • Send utfylt skjema i papirutskrift pr. post til eining Barnehage (postadresse finn du i søknadsskjemaet).

Tilsyn med barnehagar i Fusa

Tilsyn skal vera eit verktøy for å sikra barn gode oppvekstvilkår, og kvalitetssikra at barnehagane driv i høve til lover, forskrifter og kommunale vedtak.

Ved jamleg tilsyn vil eigar av barnehagen òg vera bevisst ansvaret sitt for barnehagen som verksemd etter "Lov om barnehagar" med forskrifter. Tilsynet som heilskap krev tverrfagleg og tverretatleg samarbeid. Døme på tilsynsområde/tema kan vera om barnehagen følgjer rammeplanen for barnehagar i høve innhald og fagområde eller at barnehagen har tilstrekkeleg grunnbemanning i høve til heile plassar.

Rådmannen har fått delegert mynde for tilsyn, men tilsynet vert utført av eining Barnehage i samarbeid med kommunane i Midthordland kompetanseregion.

NULLMOBBING

Mobbeombod for barnehagebarn og elevar: Mobbeombodet i Hordaland

Informasjon til barn og føresette om mobbing og rettar.(Utdanningsdirektoratet)

http://www.udir.no/nullmobbing/

Kommunale barnehagetilbod:

Privat barnehage:

Snarvegar:

Sist endra 13.08.2019
Barnehage
Fjord'n senter, 2. høgda Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 94

kontaktperson

Barnehage

Telefon :
56 58 01 94
E-post :
irene.k.foer@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Barnehage

Telefon :
56 58 01 94
E-post :
tonje.tveit.horne@fusa.kommune.no
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne
kontaktperson

Barnehage - prosjektkontoret Fjord'n senter, mån, tys, tors.

Mobil :
482 84 004
E-post :
kjellaug.skage.raunsgard@fusa.kommune.no
Tittel :
Rådgjevar
Bunnhjørne