Aktuelt frå kommunen

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass

På denne sida finn du opplysningar om korleis du kan søkja om redusert foreldrebetaling for barnehageplass. 

Les dette før du søkjer:

  • Føresette må sjølv søkja om redusert foreldrebetaling. Dette skjer ikkje automatisk.
  • Send søknad om redusert foreldrebetaling så snart som mogleg etter at de har fått barnehageplass.
  • Føresette som søkjer må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet. Dersom barnet bur fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i husstanden der barnet har si folkeregistrerte adresse.
  • Føresette må søkja til den kommunen barnet er folkeregistrert i.
  • Føresette må leggja ved siste sjølvmeldinga, for å visa at husstanden si samla inntekt oppfyller kravet. Dersom de har skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikkje står på den førehandsutfylte sjølvmeldinga, er de pliktige til å opplysa om dette.
  • Dersom de ikkje kan leggja fram sjølvmelding, må annan dokumentasjon leggjast fram, til dømes lønsslipp frå arbeidsgjevar eller inntekt frå NAV.
  • Søknader utan tilstrekkeleg dokumentasjon, vil ikkje bli handsama.

Kor lenge gjeld vedtaket?

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjeld frå den månaden vi i Fusa kommune mottar søknaden og ut barnehageåret (juli).  

Du/de må søkja på nytt for kvart barnehageår, med ny dokumentasjon for husstanden si samla inntekt. Vi tilrår at de søkjer for neste barnehageår innan 15. mai. 

NB: Vedtak frå mai gjeld til og med juli året etter.

Du/de kan søkja i løpet av barnehageåret dersom det er store og varige endringar i inntekta, til dømes på grunn av langtidsarbeidsløyse, samlivsbrot eller liknande.

Søknadsskjema

Les meir

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 05.07.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Barnehage

Telefon :
56 58 01 94
E-post :
irene.k.foer@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Barnehage

Telefon :
56 58 01 94
E-post :
tonje.tveit.horne@fusa.kommune.no
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne