Aktuelt frå kommunen

Rådmannen sitt budsjettframlegg er klart

Budsjettnotat 2017 - Klikk for stort bilete

Rådmannen i Fusa har i dag 26. oktober lagt fram sitt arbeidsnotat (PDF, 4 MB) med framlegg til økonomiplan for 2018-2021 og årsbudsjett for 2018. No overtek formannskapet stafettpinnen i budsjettprosessen. Formannskapet skal 22. november koma med si tilråding til kommunestyret, som fattar endeleg vedtak 15. desember. 

Handlingsplan for Fusa kommune

Arbeidsnotatet frå rådmannen skal fylla fleire funksjonar og innheld difor tre hovuddelar:
 
Kommuneplanen sin handlingsdel (i tråd med plan- og bygningslova § 11-1)
Økonomiplan 2018-2021 (i tråd med kommunelova § 44)
Årsbudsjett 2018 (i tråd med kommunelova § 45)

Framlegg til betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2018 (PDF, 3 MB) ligg også føre som vedlegg til arbeidsnotatet.

Notatet byggjer på samfunnsdelen av kommuneplanen, vedteken økonomiplan 2017-2020 og statsbudsjettet for 2018. 
 
Arbeidsnotatet frå rådmannen skal gje grunnlag for formannskapet sitt framlegg til vedtak både når det gjeld handlingsdel med økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018.


Fokus på å sikra gode velferdstenester

Hovudfokus i budsjettet er å sikra at kommunen kan gje gode velferdstenester til innbyggjarane.

Budsjettframlegget til rådmannen skal vera eit godt grunnlag for dei politiske prosessane som skal gå

fram til eit endeleg budsjettvedtak i desember. 

Forenkla  budsjettdokument

Prosessen med eit fullstendig budsjettframlegg frå rådmannen, og deretter budsjettkonferanse over to dagar, er meint å gje politikarane våre eit godt grunnlag for å arbeida fram eit endeleg budsjett. Rådmannen har hatt som mål for den administrative prosessen å forenkla og forkorta budsjettdokumentet. Målet med prosessen er at dokumentet skal vera meir lesarvenleg.
 

Vidareføring av drift

Rådmannen legg i stor grad opp til ei vidareføring av dagens drift, men med justeringar for å møta
kravet om innstramming i statsbudsjettet. Alle einingane bidreg til dette kuttet, og har ein del framlegg
til justering av drift utover i tråd med forventninga om effektivisering i statsbudsjett.


Saldert 2018-budsjett

Fusa kommune skal i 2018 levera tenester til innbyggjarane for ca 335 mill kroner (bruttotal). Økonomiplanen derimot viser pr. no ikkje balanse i 2019 - 2021. F.o.m. 01.01.2020 skal Fusa vera del av Bjørnafjorden kommune, og dei to tidlegare kommunane skal ha eit felles budsjett. Av denne grunn er fokuset i økonomiplanperioden på dei to først åra. Frå 2020 vil det etter rådmannen si vurdering verta så store endringar at det er uråd no å laga noko realistisk prognosebilete.
 

Bjørnafjorden kommune

Rådmannen skriv i si innleiing at sidan Fusa og Os skal verta til Bjørnafjorden kommune i 2020 vil det krevja mykje av heile organisasjonen dei næraste åra. Utviklingsarbeidet Fusa og Os kommune i dag har, må innrettast mot den nye kommunen. Vi må sjå utvikling av tenestene og nye behov i samanheng med både
ressurssituasjonen den nye kommune vil vere i, korleis tenestene skal organiserast, og kva for
kompetanse organisasjonen har.

Prosjektet med å skapa ein ny kommune har akkurat kome i gang. Fellesnemnda og dei to kommunestyra må vere førebudde på å tilpassa drifta på tenestene til dei økonomiske rammene kommunane har. Dette arbeidet må vi starta alt i 2018 og 2019, seier rådmann Nils-Petter Borge i sitt første budsjettframlegg for Fusa kommune.
Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 03.11.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30