Aktuelt frå kommunen

Ny vurdering av SFO-tilbodet i Fusa

Idrett og SFO i Strandvik - Klikk for stort bileteIdrett og SFO i Strandvik Strandvik oppv.senter Det politiske vedtaket om å endra SFO-tilbodet i Fusa til berre ei opphaldstid - 100 % - og samtidig auka prisen til kr 2150 pr mnd, skal vurderast på nytt. Målet var å auka inntektene i oppvekstsektoren. Resultatet vart eit anna: F.o.m. 1. mars har 49 av 113 barn sagt opp plassen sin i skulefritidsordninga (SFO). Formannskap og kommunestyre handsamar saka på nytt 20.2. og 5.3.

 

To plasstypar

I den nye saka gjer rådmannen framlegg om at det f.o.m. skuleåret 2013-2014 skal vera tilbod om to plasstypar i SFO i Fusa: 60 % (t.o.m. 12 t/v) og 100 % plass. Betalingssatsane er føreslått til kr 1600 og kr 2150 pr mnd.

Sjølvkostprinsippet

I budsjettprosessen i haust bad formannskapet administrasjonen sjå på sjølvkostprinsippet (PDF, 322 kB)for alle kommunale avgifter. I desember vedtok kommunestyret auka brukarbetaling og berre ein betalingssats i SFO. Det vart lagt inn i budsjettet ei forventa auka inntekt på kr 500 000. 

Mange oppseiingar

Endringa skulle ta til å gjelda f.o.m. 1. mars 2013 - altså midt i skuleåret. Mange foreldre har vald å seia opp SFO-plassen sin (PDF, 9 kB). Målet om sjølvkost vert difor ikkje nådd - for fleire oppvekstsenter vert resultatet tap.

For få barn

Vedtektene seier at det skal vera minst åtte barn for å kunna gje tilbod om SFO. På nokre oppvekstsenter er det no så få barn på SFO, at det vert vanskeleg å halda fram drifta. Søre Fusa har tre barn etter 1.3.2013, Nore Fusa fem og Holdhus åtte.

Ved Nore Fusa og Søre Fusa oppvekstsenter skal SFO-barna få eit tilbod i samarbeid med barnehagen i vår.

Omgjering av vedtaket?

Einingsleiarane innan oppvekst drøfta situasjonen i eit møte 12.2. Dei ønskjer at vedtaket vert gjort om. Dersom det vert to plasstypar frå hausten 2013, reknar einingsleiarane med høgare SFO-deltaking.

Formannskapet skal ha SFO-saka opp til ny behandling 20. februar og kommunestyret skal fatta endeleg vedtak 5. mars.

 

Utsett søknadsfrist

Søknadsfristen for SFO-plass for skuleåret 2013-2014 er difor utsett til 8. april.

 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 18.02.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30