Aktuelt frå kommunen

Arealplanarbeidet inn i sluttfasen

Illustrasjonskart frå arbeidet med ny arealplan. (Asplan Viak) - Klikk for stort bileteIllustrasjonskart frå arbeidet med ny arealplan. (Asplan Viak) Arbeidet med ny arealplan for Fusa kommune går no inn i siste fase. Konsulentfirmaet Asplan Viak har levert si konsekvensutgreiing av dei utvalde innspela, og arbeidet med det endelege plankartet, planomtalen, føresegner og retningslinjer er i gang. 3. mars har planutvalet arbeidsmøte.

KU og ROS
 
Asplan Viak har konsekvensutgreidd om lag 100 innspel, som Utval for plan og miljø (UPM) i juni 2014 valde å ta med vidare i planprosessen. Ei konsekvensutgreiing (KU) er ei kartlegging av kva konsekvensar endra arealbruk får for miljø og samfunn. Det er utarbeidd KU og risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) av alle føreslåtte potensielle nye byggeområde i Fusa. Dette omfattar bustader, fritidsbustader, nærings- og industriareal, naustområde og sentrumsområde.
 
Arbeidsmøte 3. mars
 
På bakgrunn av resultata i KU og ROS vert det på nytt ei prioritering av kva som skal inn i det endelege plankartet. UPM skal gå gjennom tilrådingane på eit arbeidsmøte 3. mars. Arbeidet med å laga planomtale, føresegner og retningslinjer er òg i gang. Dette vert òg tema på arbeidsmøtet.
 
Ny framdriftsplan
 
Konsekvensutgreiinga har teke noko lenger tid enn planlagd, og på grunn av desse forseinkingane, er framdrifta for resten av arealplanprosessen forskyvd. 
  • 23. april skal UPM handsama planframlegget (kart, føresegner, retningslinjer og planomtale)
  • 7. mai er det Kommunestyret sin tur til å handsama planframlegget før det vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.
  • Målet er å leggja arealplanen ut på høyring i mai-juni 2015. Høyringsfristen skal vera minimum seks veker.
  • Administrativ handsaming av evt. høyringsuttalar.
  • Eigengodkjenning av kommunestyret 15. oktober.
Det sitjande kommunestyret har som mål å vedta arealplanen i sitt siste møte hausten 2015. 
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 25.02.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30