Aktuelt frå kommunen

Arbeids- og aktivitetstilbod for utviklingshemma

Arbeidstilbod på ASVO Fusa - Klikk for stort bileteArbeidstilbod på ASVO Fusa ASVO Fusa

 

Dagsenter for utviklingshemma skal samlokaliserast med ASVO Fusa i deira lokale. Det vedtok kommunestyret sommaren 2012. Korleis skal det nye tilbodet organiserast og drivast? Kva skal kostnadsramma vera? Dette skal Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne diskutera i sitt møte tysdag 19.2 (PDF, 128 kB). Saka skal så opp i Formannskapet 20.2. før det skal fattast endeleg vedtak i Kommunestyret 5.3.

Hastar

Dagsenterdrifta har i lengre tid gått føre seg i mellombelse lokale som er langt frå optimale. Det hastar difor med å finna løysingar som gjer at brukarane kjem inn i permanente, tenlege lokale. Rådmannen rår til at ASVO Fusa står som eigar av lokala, medan Fusa kommune leiger det nødvendige arealet til den nye dagavdelinga.

Nybygg

For å få til samlokalisering i ASVO sine lokale, må desse lokala utbetrast og utvidast. Den raskaste og rimelegaste måten å få areal til dagavdeling på plass, er ved å velja prefabrikert modulbygg. ASVO Fusa har innhenta skisse på korleis bygget kan utformast ut frå dei arealkrava som vart stilt i fjor. Skissa er ein illustrasjon (PDF, 425 kB) på om lag korleis dette kan verta sjåande ut.

Driftsmodell

Skal Fusa kommune driva tenesta med eige personale, tilsett på kommunale vilkår? Eller skal kommunen kjøpa heile tenesta? Det må takast omsyn til kostnader, at tilbodet til brukarane skal vera fleksibelt og individuelt tilpassa, omsynet til effektiv drift og målet om å unngå uønskt deltid. Rådmannen tilrår difor å velja kommunal drift, og flytta noverande personale over i det nye dagsenteret.

Samarbeidsavtale

Neste steg på vegen mot nytt, samlokalisert arbeids- og aktivitetstilbod for utviklingshemma er å laga ferdig framlegg til avtale mellom Fusa kommune og ASVO Fusa.

 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 18.02.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30