Utval for plan og miljø

Dette utvalet skal handsama saker som gjeld drift og planar innan landbruk, tekniske tenester og frå ansvarsområdet plan, byggesak og oppmåling.

I perioden 2015-2019 har utval for plan og miljø følgjande 9 medlemer:


Utval for plan og miljø skal utgreia og gje innstilling i saker som er delegert til dette utvalet, og som skal handsamast i kommunestyret. Utvalet skal fatta vedtak i dei sakene der kommunestyret har delegert avgjerdsmynde til utval for plan og miljø.

Utvalet skal m.a. ha ansvar for saker om arealdisponering, overordna planar innan landbruk, tekniske tenester, byggesak, oppmåling, brann; viltsaker, delingssaker, søknad om fritak frå buplikt. Utvalet skal avklara grenseoppgang i forhold til lov- og regelverk, retningsliner, planar osb på tenesteproduksjonen innan ovannemnde område og handsama grunngjevne unntak frå vedtekne retningsliner, planar osb.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 19.11.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30