Strandvik bygdepark - varsel om oppstart av planarbeid

Melding om oppstart planarbeid med detaljregulering for Strandvik bygdepark og miljøgate gnr./bnr.: 85/2 m.fl. Strandvik, Fusa kommune).

Med heimel i plan-  og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart planarbeid. Området er omfatta av sentrumsområde og landbruks- natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Deler av arealet er tidlegare uregulert/regulert til landbruk og vegføremål. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bygdepark, betra trafikktrygglleiken og sikra god tilkomst i sentrum, langs elva og til sjø for alle brukarar.

Sjå planavgrensing (PDF, 2 MB).

Spørsmål om planarbeidet rettast til konsulent Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS pb. 103, 5649 Eikelandsosen, tlf: 56581130.

Merknader og innspel skal sendast innan 01.08.2017. 

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 18.07.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30