Sjødelen av arealplanen for Fusa kommune er oppdatert

I det siste møtet før ferien, 20.06.2019, godkjende kommunestyret kommunedelplan for akvakultur 2019-2027. Denne planen erstattar sjødelen i den gjeldande arealdelen av kommuneplanen for Fusa kommune 2015-2027. Dei to planane vert no slått saman.  

Kommunedelplanen for akvakultur består av planomtale, plankart og føresegner, og i tillegg konsekvensutgreiing med risiko og sårbarheitsanalyse (KU og ROS). Denne planen erstattar sjødelen i eksisterande arealplan. 

Felles kart i haust

Føresegner og plankart for dei to planane vert slått saman og lagt ut i digital kartløysing på fonnakart.no hausten 2019. Planomtalane for den opphavlege arealplanen og den nye akvakulturplanen vert ståande kvar for seg.

Begge planane er tilgjengelege på heimesida til Fusa kommune under Lokaldemokrati > Arealplan.

Ingen motsegner mot akvakulturplanen

Då kommunestyret fatta vedtaket sitt i juni, var samordna uttale frå Fylkesmannen enno ikkje kome inn, og Forsvarsbygg hadde enno ikkje trekt si motsegn formelt. Vedtaket i kommunestyret tok omsyn til dette og lyder difor slik:

"Fusa kommune godkjenner kommunedelplan (KDP) for akvakultur for Fusa kommune 2019–27. Det vert stilt to vilkår ved vedtaket:  

1. at Fylkesmannen i Vestland ikkje legg fram motsegn eller ønskje om vesentlege endringar og tillegg til planen i sin samordna uttale.

2. at Forsvarsbygg trekkjer si motsegn til planen slik den no er lagt fram. 

Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova (pbl) §§11-1, 11-5, 11-6, 11-7, 11-8, 11-9, 11-10 og 11-11 – samt §11-15."

Fusa kommune hadde god dialog med desse to partane undervegs, og valde å formulera vedtaket med vilkår. Samordna uttale frå Fylkesmannen vart motteke utan motsegn eller ønske om endringar, og motsegn frå Forsvarsbygg vart formelt trekt før vedtaket vart fatta. Det vart vist til dokumenta i møtet, og dei ligg som vedlegg i kunngjeringa.

Takk for godt samarbeid

Fusa kommune vil takka for god dialog og mykje godt samarbeid undervegs i prosessen, og vi håper at planen vil visa seg å vera eit godt verktøy i forvaltinga dei komande åra.

Har du spørsmål til sjødelen av arealplanen?

Ta gjerne kontakt med arealplanleggjar Helle Holte Bruland:

  • e-post: Helle.H.Bruland@fusa.kommune.no
  • mobiltelefon: 416 17 873

Plandokument, kart og vedlegg

Vedlagt følgjer planomtale, plankart og føresegner. Resten av dei mange vedlegga til Kommunedelplan for akvakultur for Fusa kommune 2019-2027 finn du i nyhendesaka om planen

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 29.07.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30