Reguleringsendring Opsalmarka gbnr 36/4 og 34/3

Utval for plan og miljø har i medhald av plan og bygningslova i møte 26.11.2015 (sak UPM-063/15) vedteke å leggja reguleringsendring for del av Opsalmarka bustadfelt gbnr 36/4 og 34/3, Fusa, ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i kommuneplanens arealdel vedteke 15.10.2015 og i Plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11.

Føremålet med reguleringsendringa er etablering av nærings- og lagerbygg med tilhøyrande infrastruktur. Endringa er i tråd med kommuneplanens arealdel 2015-27, der området er sett av til sentrumsføremål. Planforslaget medfører at om lag 1750 m2 landbruksareal vert omdisponert til industri, kontor og lager.

Eventuelle merknader skal sendast til Fusa kommune innan 6 veker frå denne kunngjeringa. Bruk digitalt skjema for høyringsuttale.

Planframlegget er også lagt ut til offentleg ettersyn i ekspedisjonen i Kommunetunet. 

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 14.01.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30