Møte i styringsgruppa for kommunereforma torsdag 7. januar 2016

Møtetidspunkt: Torsdag 7. januar kl. 16.00.  
Møtestad: Kommunetunet

Førebels dagsorden:

  1. Status - prosessen så langt (a. Grunnlaget for reforma, b.Lokale vedtak)
  2. Rapport frå Telemarksforsking – kort gjennomgang av hovudpunkt
  3. Vidare prosess med Bjørnefjordskommunane (møte på rådmannsnivå er beramma til 8. januar 2016, og det vil etter dette møtet koma eit notat som skisserer mogleg framdriftsplan når det gjeld evt. intensjonsavtale fram mot politisk slutthandsaming våren 2016)
  4. Rapport vedr. alternativet Fusa – Kvam – Samnanger.  Denne er under arbeid. Fusa kommune har bedt om at denne vert klar før jul, no ser det ut til at dette blir på nyåret. Om den vert klar før møtet vil den bli ettersendt umiddelbart.
  5. Gjennomgang av hovudpunkt i Høyringsnotat – forslag til nytt inntektssystem for kommunane (vedlegg)
  6. Eventuelt

Vedlegg:

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 26.01.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30