Lambanesheiane - varsel om oppstart av planarbeid

Melding om oppstart planarbeid med detaljregulering for bustadområde på Lambanesheiane (gnr./bnr.: 24/2  Lambanesheiane, Fusa kommune).

Med heimel i plan-  og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart planarbeid. Området er omfatta avbustad,  landbruks- natur og friluftsliv i kommuneplanens arealdel, og er tidlegare  uregulert.  Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for 6 nye bustadtomter med tilhøyrande infrastruktur og grøntareal.

Sjå planavgrensing (PDF, 129 kB).

Spørsmål om planarbeidet rettast til Geoplan AS, post@geoplan.no, tlf. 56556233.
Merknader og innspel skal sendast innan 18.08.2017.

Forslagstillar Olav Austestad/ konsulent Geoplan AS

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 18.07.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30