Kunngjering: Utvida plangrense og ny høyring av planprogram for områdeplan Strandvik

Fusa kommune sende ut varsel om oppstart av planarbeid for områdeplan for Strandvik i januar 2019. Planprogrammet har vore på høyring, og kommunen har motteke ei rekkje innspel til oppstart. I Utval for plan og miljø (UPM) vart det 28.03.2019 gjort vedtak om å utvida plangrensa.

Kva er nytt?

Årsaka til at plangrensa vert utvida, er at ein i tillegg ønskjer å utgreia etablering av flytande bustader, og opna for at det skal vera mogleg å leggja om ein mindre veg som går gjennom eit gardstun. 

Det er gjort mindre endringar/tillegg i planprogrammet, og plangrensa er justert – sjå vedlegg. I oversendingsbrevet frå konsulent ABO er det gjort kort greie for dei endringane som er lagt inn i dokumenta.

Har du merknadar?

Dersom du har merknadar til utvidinga, kan du senda uttale om dette til post@fusa.kommune.no, gjerne så tidleg som mogleg – og innan 20.05.2019

Vedlegg:

 

 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 10.04.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30