Høyring: Naustdalen strand og bustad, Helland

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 29. september vedteke å leggja detaljregulering for Naustdalen strand og bustad, GNR/BNR: 19/95, 1 Helland, ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL §§12-10,11 og 12. Bruk digitalt skjema for høyringsutttale og merk med saksnr 16/1368. Høyringsfrist: 14. november 2016. 

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for bustadføremål og å sikra ålmenta tilkomst til strandsona. Planen erstattar delar av reguleringsplan for Grimeneset frå 2008, der området tidlegare var regulert til næring, naust og grøntområde.

Nedanfor finn du dokumenta som er til høyring saman med andre vedleggsdokument. Dette er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen. 

Høyringsdokument:

Vedlegg:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 06.10.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30