Høyring: Detaljregulering Lauvfjellet hyttefelt

Utval for plan og miljø har i møte 29. september vedteke å leggja detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt, GNR/BNR: 15/9 Ådland, på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL §§12-10,11 og 12. Bruk digitalt høyringsskjema for utttale og merk med saksnr 16/1364. Høyringsfrist: 14. november 2016.

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for frittliggjande fritidsbustader med regulerte tomtegrenser, tilhøyrande infrastruktur og felles naustanlegg og småbåthamn. Planen erstattar reguleringsplan ‘’Hyttefelt lauvfjellet, del av GNR/BNR:15/9" frå 1999, der området er regulert til tilsvarande føremål. Nytt i denne planen er mellom anna tomtegrenser og BYA. Plandokumenta er tilgjengelege i Kommunetunet, og på nettsida til Fusa kommune.

Bruk digitalt høyringsskjema for utttale og merk med saksnr 16/1364. Høyringsfrist: 14. november 2016.

Høyringsdokument med vedlegg:

 
 
Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 05.10.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30