Høyring – detaljregulering Berge Naturstein AS

Utval for plan og miljø har i medhald av plan- og bygningslova(pbl) vedteke å leggja detaljregulering for Berge naturstein GNR./BNR.: 15/1 m.fl. Berge midtre - på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i pbl §§12-10 og 12-11, og i kommuneplanens arealdel.

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for masseuttak og steinbrot. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel 2015-27 der området er sett av til råstoffutvinnning. Området er er tidlegare uregulert.

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 18.07.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30