Godkjent planprogram for kommunedelplan for akvakultur

I kommunestyret 26.10.2017 vedtok Fusa kommune planprogram for kommunedelplan for akvakultur 2018 – 27, og varsler med dette oppstart planarbeid.

Vedtaket er heimla i plan og bygningslova (pbl) § 4-1, 11-1 og 11-13.

Det skal utarbeidast ein kommunedelplan for akvakultur i Fusa kommune. Planen skal bestå av eit plankart, føresegner og ein tekstdel, og skal erstatta sjødelen i kommuneplanens arealdel. Etter første handsaming av planprogrammet i kommunestyret 13.10.2016 vart planprogrammet lagt på høyring i 6 veker. Det kom inn 10 merknadar frå høyringsinstansar, representantar frå næringa og private. Merknadane er kommenterte i eige merknadsskjema, og det føreliggjande planprogrammet er justert.

Det er òg gjennomført eit samarbeidsmøte med aktuelle næringsaktørar innafor akvakultur i kommunen. Det vil verta lagt opp til ytterlegare samarbeid med innbyggjarar og berørte partar i det påfølgjande planarbeidet. Spørsmål til planarbeidet kan rettast til sakshandsamar.

Publisert av Heidi Chatrine Bergesen. Sist endra 14.12.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30