Godkjend reguleringsplan for Nore Fusa oppvekstsenter

Kommunestyret har i møte 20.06.2012 godkjend reguleringsplan for Nore Fusa oppvekstsenter, del av gnr 13 bnr 40 og 4. Vedtaket er gjort i medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast til fylkesmannen av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa. Klagen skal stilast fylkesmannen, men sendast til postkasse@fusa.kommune.no, alternativt til Fusa kommune, postboks 24, 5649 Eikelandsosen. Klagen bør grunngjevast.

Verknaden av godkjend reguleringsplan går fram av § 12.4 i plan- og bygningslova. Planen er bindande for alt arbeid og alle tiltak som vert sett i verk innafor planområdet. Det vert elles vist til kapittel 15 om innløysing og erstatning. Krav om erstatning eller innløysing som følgje av reguleringsplanen må vera sett fram skriftleg til Fusa kommune innan 3 år frå denne kunngjeringa.

Reguleringsplan (PDF, 2 MB)
Føresegner (PDF, 95 kB)
Planomtale (PDF, 5 MB)
ROS-analyse (PDF, 405 kB)
Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)

Publisert av Inge Kaldestad. Sist endra 12.07.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30