Detaljregulering for Grimeneset endeleg godkjend

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §12-4 og 12-12 har kommunestyret i Fusa kommune, 27.04.2016, godkjend detaljregulering for Grimeneset strand- og  naustområde. Vedtaket kan påklagast. Klagefrist: 16. juni.

Vedtak:

"Detaljregulering for Grimeneset strand- og naustområde, del av GBNR 19/3 og 12, vert med dette vedteke i kommunestyret. Vedtaket vert gjort på følgjande vilkår:

1. Ein framdriftsplan for tilbakeføring av området med ulovlege massar i sjø skal sendast kommunen innan to månader frå dette vedtaket.

2. Det skal i ein slik plan lokaliserast eit eigna område for mottak – før det vert gitt løyve til å flytta massane. Kommunen inviterer til dialog om ei løysing.

Vedtaket er heimla i PBL § 12-12."

Vedtaket i sin heilskap, med godkjend plan (føresegner, plankart og planomtale) er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen. 

Klager

Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9. Klagefrist: 16. juni. Bruk dette klagerettsskjemaet. (PDF, 83 kB)

Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Fusa kommune:

  • E-post: postkasse@fusa.kommune.no
  • Brev: Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen.
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 26.05.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30