Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(12.08.2019)

Den vanlege førehandsrøystinga startar i dag 12. august og varer til og med 6. september. I Kommunetunet i Eikelandsosen kan du stemma måndag-fredag klokka 9-15. I tillegg vert det utvida opningstid nokre dagar. 

(29.07.2019)

I det siste møtet før ferien, 20.06.2019, godkjende kommunestyret kommunedelplan for akvakultur 2019-2027. Denne planen erstattar sjødelen i den gjeldande arealdelen av kommuneplanen for Fusa kommune 2015-2027. Dei to planane vert no slått saman.  

(14.06.2019)

Fusa kommunestyre har møte torsdag 20. juni kl. 12.00 i Eikelandsfjorden samfunnshus. På saklista står m.a. årsmelding og rekneskap for 2018, finansiering av kommunereforma og godkjenning av akvakulturplanen 2019-2027. Sjå møteinnkalling med sakspapir. Møtet er ope for alle interesserte.

(05.06.2019)

Multiconsult Norge AS varslar på vegner av Bolaks AS oppstart av detaljregulering innanfor delar av områdeplan for Samnøy industriområde, i medhald av plan- og bygningslova § 12-8. Frist for merknadar: 09.08.2019.

(05.06.2019)

I medhald av plan og bygninglsova (pbl) §12-10 har Utval for plan og miljø (UPM) 28.03.2019 vedteke å leggja detaljregulering for Femangerlaks AS ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist: 06.07.2019.  

(31.05.2019)

Fusa kommunestyre har i møte 11.04.2019 godkjend detaljregulering for Sævareid fiskeanlegg AS og Sævareid sentrum. Vedtaket er fatta i medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-12. Det kan klagast på vedtaket, jf. pbl § 1-9. Klagefrist: 23.06.2019.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30