Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(18.07.2017)

Utval for plan og miljø har i medhald av plan- og bygningslova(pbl) vedteke å leggja detaljregulering for Berge naturstein GNR./BNR.: 15/1 m.fl. Berge midtre - på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i pbl §§12-10 og 12-11, og i kommuneplanens arealdel.

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for masseuttak og steinbrot. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel 2015-27 der området er sett av til råstoffutvinnning. Området er er tidlegare uregulert.

(18.07.2017)

Melding om oppstart planarbeid med detaljregulering for bustadområde på Lambanesheiane (gnr./bnr.: 24/2  Lambanesheiane, Fusa kommune).

Med heimel i plan-  og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart planarbeid. Området er omfatta avbustad,  landbruks- natur og friluftsliv i kommuneplanens arealdel, og er tidlegare  uregulert.  Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for 6 nye bustadtomter med tilhøyrande infrastruktur og grøntareal.

(18.07.2017)

Melding om oppstart planarbeid med detaljregulering for Strandvik bygdepark og miljøgate gnr./bnr.: 85/2 m.fl. Strandvik, Fusa kommune).

Med heimel i plan-  og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart planarbeid. Området er omfatta av sentrumsområde og landbruks- natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Deler av arealet er tidlegare uregulert/regulert til landbruk og vegføremål. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bygdepark, betra trafikktrygglleiken og sikra god tilkomst i sentrum, langs elva og til sjø for alle brukarar.

(18.07.2017)

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 22.06.2017 godkjend detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg GBNR 40/3 m.fl. med plan-id 1241200810.

Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9 i tre veker etter melding om vedtak. Grunna fellesferie vert fristen utvida med to veker. Klagefristen er sett til 10.08.2017.

(07.07.2017)

For å kunne røysta, må du ha røysterett og stå innført i manntalet i ein kommune. Har du flytta? Du har røysterett og er manntalsført i den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som busett 30. juni 2017. Melder du flytting etter denne datoen, har du røysterett i den gamle kommunen din. Sjå meir informasjon om regelverket ved flytting.

(03.07.2017)

Fusa kommunestyre har den 22.06.2017 vedteke:

Kommunal forskrift i Fusa for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad. Kriterium og venteliste.

 

Forskrifta trer i kraft 1.juli 2017 og er kunngjort i Norsk Lovtidend .

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30