Om budsjettarbeidet

Budsjettarbeidet er ein lang prosess som starta allereie før sommarferien med formannskapet si bestilling til administrasjonen 19. juni 2012 om framlegg til innsparingar på alle tenesteområde. Dette arbeidet er eit felles ansvar for politikarar og administrasjon, men det er politikarane i kommunestyret som vedtek det som skal vera neste års budsjett inkludert betalingssatsar, investeringar og økonomiplan for 4 år framover.

Vegen til vedtak

Ved starten av hausten hadde både leiarane i kommunen og formannskapet budsjettverkstader, der dei fekk innføring i og arbeidde med utfordringar, innsparingsbehov og konsekvensar for tenestemottakarar og tilsette.

Tillitsvalde og medarbeidarar har òg vore involverte i prosessen.

24.09. vedtok formannskapet føringar for administrasjonen/tenesteområda sitt vidare arbeid med budsjettet. Ut i frå dette har leiarane arbeidd med innsparingsframlegg og konsekvensvurderingar.

07.11. vart rådmannen sitt arbeidsnotat med premissane for økonomiplan 2013-2016 og budsjettet for 2013 levert til politikarane.

30.11. vedtok formannskapet si tilråding til budsjett for 2013.

19.11. vart budsjett og økonomiplan vedteke i kommunestyret.

Meir om budsjettarbeidet

Sjå nyhendeartiklar frå hausten 2012 om budsjettarbeidet:

Sist endra 23.09.2013
Samfunnsutvikling, økonomi og service
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Opningstid
: 09.00-14.30