Budsjettarbeidet for 2019

På denne sida kan du følgja budsjettprosessen i Fusa kommune hausten 2018. Her finn du både generell informasjon og viktige dokument som vert nytta i budsjettarbeidet i år. Budsjettet for 2019 er det siste budsjettet for Fusa kommune. Neste haust skal det lagast budsjett for Bjørnafjorden kommune.

Budsjettarbeidet er eit felles ansvar for politikarar og administrasjon. Tillitsvalde og andre medarbeidarar vert òg involverte i prosessen. Det er kommunestyret som vedtek det som skal vera neste års budsjett inkludert betalingssatsar, investeringar og økonomiplan for fire år framover. Sjølv om Fusa vert del av nye Bjørnafjorden kommune frå og med 1. januar 2020, skal vi laga fireårig økonomiplan også i år.   

Vegen til vedtak

  • 5.11: Rådmannen sitt samla framlegg med premissane for økonomiplan 2019-2022 og budsjettet for 2019 vert presentert for politikarane i kommunestyret
  • 13.-14.11: Formannskapet har budsjettkonferanse
  • 19.11: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, og arbeidsmiljøutvalet har øk.plan- og budsjettforslaget til drøfting og kjem med sine uttalar
  • 21.11: Budsjettmøte i formannskapet, der formannskapet vedtek si tilråding til budsjett for 2019
  • Formannskapet si tilråding vert lagt ut til offentleg ettersyn i minst 14 dagar før kommunestyret handsamar saka.
  • 13.12: Kommunestyret handsamar og vedtek budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 

Viktige dokument: 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 26.11.2018
Budsjett 2019
(21.01.2019)

Kommunestyret gjorde den 13.12.2018 vedtak om budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022. Kommunestyret si behandling og vedtak finn du her (PDF, 463 kB). Dokumentet startar med ulike framlegg og voteringar, medan kommunestyret sitt vedtak kjem frå side 13 og utover. Det vart også gjort vedtak om prisar på kommunale tenester i 2019.  (PDF, 649 kB) Både Os og Fusa sine satsar framkjem av lista. 

(27.11.2018)

Ordføraren i Fusa informerer om at Fusa formannskap sitt framlegg til budsjett for 2019 (PDF, 305 kB), med avgiftsbudsjett og investeringsprogram 2019-2022, er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med tysdag 27.11.2018. Eventuelle merknader må vera mottekne av post@fusa.kommune.no eller ekspedisjonen i Kommunetunet seinast onsdag 12.12.2018 kl. 10.00. Kommunestyret handsamar budsjettsaka i møte 13.12.2018.

(12.11.2018)

Formannskapet sin budsjettkonferanse finn stad 13.11. og 14.11. på Quality hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5024 Bergen. Konferansen tek til kl. 09.00 begge dagar. Sjå meir informasjon om budsjettarbeidet og rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 3 MB).

(08.11.2018)

Rådmannen sitt framlegg til handlingsplan for Fusa kommune 2019 (PDF, 3 MB), med årsbudsjett og økonomiplan for komande fireårsperiode, vart presentert for kommunestyret 5.11. No overtek formannskapet stafettpinnen i budsjettprosessen. Formannskapet skal 21.11. koma med si tilråding til kommunestyret, som fattar endeleg vedtak 13. desember.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30