Arealplanframlegget opp til politisk handsaming

Framlegget til kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 er klar for politisk behandling i råd og utval i byrjinga av juni. Kommunestyret fattar vedtak om arealplanen skal leggjast ut på offentleg høyring i møtet 18. juni. Arealplanen består av planomtale, plankart, føresegner og retningsliner. Sjå dokumenta i toppartikkelen.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 22.05.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30