Arealplanen på høyring

Fusa kommunestyre vedtok 18. juni å leggja framlegget til arealplan med plankart, planomtale, føresegner og retningsliner ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist: 20. august.  

I medhald av Plan- og bygningslova § 11-14 vert arealplan for Fusa kommune 2015-2027 med plankart, planomtale, føresegner og retningsliner lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Dette vart vedteke av kommunestyret i møte 18. juni. 

Høyringsfristen er 20. august.

Høyringsdokument:

Meir informasjon, m.a. funksjonell strandsonekartlegging (rapport og kart) og konsekvensutgreiing (KU) og risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) for nye byggeområde, finn du på temasida om arealplanen

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 29.06.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30