Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
Steinbrudd
(11.01.2018)

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 15.12.2017 godkjend detaljregulering for Berge Naturstein med plan-ID 1241201606. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9.

Klagefrist: 5.februar 2018.

Sjå vedtak og plan for gbnr 25/1 m.fl. - detaljregulering for Berge Naturstein:

(28.12.2017)

Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar for 2018 – vedtekne i kommunestyret 15.12.2017 – finn du på her på heimesida (PDF, 3 MB) og utlagt på biblioteket, Kommunetunet. 

(21.12.2017)

Barnehage- og skuleruta for 2018-2019 er klar. Sjå den her. (PDF, 22 kB)

(21.12.2017)

Det skal utarbeidast ein områdeplan for Eikelandsosen sentrum og kringliggjande område. Utval for plan og miljø i Fusa kommune har 23.11.2017 vedteke å leggja utkast til planprogram (PDF, 2 MB) ut på høyring. Planprogrammet er eit viktig grunnlag for det vidare arbeidet og ein ønskjer innspel frå publikum. Høyringsfrist er sett til 12. februar 2018.

 
(21.12.2017)

Oppfølging av kommunestyresak nr 081/2017 der det vart gjort følgjande vedtak:

Det blir avvikla ekstraordinært kommunestyre 04.01.2018

Sak: « Val av ny fellesnemnd frå Fusa kommune»

Møtestad: Eikelandsosen - informasjon om møtelokale blir kunngjort seinare.

Tidspunkt: kl 18.00.

(14.12.2017)

I kommunestyret 26.10.2017 vedtok Fusa kommune planprogram for kommunedelplan for akvakultur 2018 – 27, og varsler med dette oppstart planarbeid.

Vedtaket er heimla i plan og bygningslova (pbl) § 4-1, 11-1 og 11-13.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30