Pleie og omsorg

Eininga har ansvar for helse-, pleie- og omsorgstenester i heimen og i institusjon. 

Heimetenester

Tenestene til heimebuande omfattar:

  • heimesjukepleie
  • praktisk hjelp (heimehjelp)
  • brukarstyrt personleg assistanse
  • matombering - levering av middag
  • dagsenter
  • demensomsorg
  • omsorgsbustader for alle brukargrupper som har behov for nødvendig helsehjelp

Sjå meir informasjon om organiseringa av heimetenestene.

Tenester i institusjon

Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS) i Eikelandsosen er sjukeheims- og rehabiliteringstilbod til alle brukarar i Fusa som treng heildøgns pleie, omsorg og rehabilitering over kortare eller lengre tid.

Sjå meir informasjon om Fusa bu- og behandlingssenter.

Pleie- og omsorgseininga har òg ansvar for heildøgns avlasting for barn og unge - både i heimen og i kommunal avlastarbustad. Sjå meir informasjon om kommunen sine avlastingstilbod.

Skjema

Søknad om kommunale helse- og omsorgstenester

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 28.05.2019
Pleie og omsorg
Leitet 28 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 02 00

kontaktperson

Pleie og omsorg

Telefon :
56 58 02 03
E-post :
gro.elisabeth.almas@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne