Høyringar og kunngjeringar
(31.05.2019)

Fusa kommunestyre har i møte 11.04.2019 godkjend detaljregulering for Strandvik bygdepark. Vedtaket er fatta i medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-12. Det kan klagast på vedtaket, jf. pbl § 1-9. Klagefrist: 23.06.2019.

(24.05.2019)

Det blir møte i Fusa senior- og funksjonsråd måndag 3. juni kl 14.00.

Møtestad: Kommunetunet, Eikelandsosen.

Sjå sakspapir her.

Sakspapira vert lagt ut på heimesida - vanligvis ei veke før møtet.

(24.05.2019)

I samband med at det er politiske utvalsmøte i veke 23, vil det bli gruppemøte måndag 03.06.2019

kl 18.00 i Kommunetunet.

Sjå møteplan her.

Sakspapira til dei ulike møta vert lagt ut på heimesida - vanligvis ei veke før møtet.

(24.05.2019)

Det blir fellesmøte for Fusa senior- og funksjonsråd, Os kommune sitt eldreråd og Os sitt råd for menneske med nedsett funksjonsevne måndag 27.05.2019 kl 0930

Møtestad: Dagsenterlokala, på Fusa vidaregåande skule, Eikelandsosen

Sakspapir finn du her.

(24.05.2019)

Det blir møte i formannskapet tysdag 04.06.2019 kl 1600.

Møtestad: Kommunetunet, Eikelandsosen

Sjå sakspapir her.

Sakspapira vert lagt ut på heimesida - vanligvis ei veke før møtet.

(24.05.2019)

Det blir møte i Utval for plan og miljø (UPM) torsdag 06.06.2019 kl 1600.

(Det vert synfaring først med oppmøte på parkeringsplassen til Fjorden senter kl 1400.)

Møtestad: Kommunetunet, Eikelandsosen

Sjå sakspapir her.

Sakspapira vert lagt ut på heimesida - vanligvis ei veke før møtet.

Gruppemøte i samband med dei politiske utvalsmøta, blir måndag 03.06.2019 kl 18.00 i Kommunetunet

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30