Høyringar og kunngjeringar
(05.06.2019)

Multiconsult Norge AS varslar på vegner av Bolaks AS oppstart av detaljregulering innanfor delar av områdeplan for Samnøy industriområde, i medhald av plan- og bygningslova § 12-8. Frist for merknadar: 09.08.2019.

(05.06.2019)

I medhald av plan og bygninglsova (pbl) §12-10 har Utval for plan og miljø (UPM) 28.03.2019 vedteke å leggja detaljregulering for Femangerlaks AS ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist: 06.07.2019.  

(31.05.2019)

Fusa kommunestyre har i møte 11.04.2019 godkjend detaljregulering for Sævareid fiskeanlegg AS og Sævareid sentrum. Vedtaket er fatta i medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-12. Det kan klagast på vedtaket, jf. pbl § 1-9. Klagefrist: 23.06.2019.

(31.05.2019)

Fusa kommunestyre har i møte 11.04.2019 godkjend detaljregulering for Strandvik bygdepark. Vedtaket er fatta i medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-12. Det kan klagast på vedtaket, jf. pbl § 1-9. Klagefrist: 23.06.2019.

(24.05.2019)

Det blir møte i Fusa senior- og funksjonsråd måndag 3. juni kl 14.00.

Møtestad: Kommunetunet, Eikelandsosen.

Sjå sakspapir her.

Sakspapira vert lagt ut på heimesida - vanligvis ei veke før møtet.

(24.05.2019)

I samband med at det er politiske utvalsmøte i veke 23, vil det bli gruppemøte måndag 03.06.2019

kl 18.00 i Kommunetunet.

Sjå møteplan her.

Sakspapira til dei ulike møta vert lagt ut på heimesida - vanligvis ei veke før møtet.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30