Nytt frå landbrukskontoret
(26.03.2018)

Fylkesmannen i Hordaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om lite tap av sau og lam på utmarksbeite. Les Fylkesnytt! 

(23.06.2017)

 I samarbeid med Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Norge, hjelper rådgjevarar frå NLR Vest SA deg gjennom utviklingsprosessen på garden din.

Kurset startar 7. September på "Meieriet" i Odda

Strategisk Nærings- Og Produksjonsutvikling (SNOP) 

Kurset går over 12 dagar fordelt på 4 mnd.   
  1. samling: 7., 8. og 9. september
  2. samling: 27., 28. og 29. september 
  3. samling:19. og 20. oktober 
  4. samling: 9. og 10. november
  5. samling: 7. og 8. desember

 
(22.03.2017)

Frist for å søkje SMIL-midlar for 2017 er 1. april. Søknadsskjema finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Oseana kunst- og kultursenter
(23.01.2017)

Torsdag 2. februar er det stor mønstring av lokal matkultur i Oseana kunst- og kultursenter. Både produsentar, foredlarar og seljarar er inviterte til det som har fått prosjektnamnet Bjørnafjorden matkultur. Sjå kva Midtsiden skriv.

(03.10.2016)

Midthordland skogeigarlag arrangerer skogdag laurdag 8. oktober kl 13-16. Tema er drift av taubane og tømmerprisar/økonomi. Skogdagen finn stad i Eidesåsen på Os. Det er merka både frå Hatvikvegen og Hegglandsdalsvegen. Servering av kaffi. Velkommen!

(13.06.2016)

Fylkesmannen i Hordaland sitt "Landskap i drift-prosjekt" har kr 500 000 att til rydding og inngjerding av større, samanhengande beiteområde. Frist for å senda inn skisse er 4. juli 2016Sjå meir informasjon!

(01.06.2016)
Landbruks- og matdepartementet har fastsett forskrift om tilskot til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap. 20 millionar kroner er sett av til utsiktsrydding i fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Les meir på Fylkesmannen i Hordaland sine nettsider!
(07.04.2016)

Foretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidligare er grøfta, kan søkja om tilskot til drenering. Eigar av jordbruksareal som vert leigd ut, kan òg få tilskot. For planerte areal kan det i tillegg verta gitt tilskot til areal som ikkje er grøfta tidlegare. Informasjon, søknadsskjema og dreneringsplan finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Martin Skram Vatne er sakshandsamar for dreneringssakene hjå Bjørnefjorden landbrukskontor og kan kontaktast på tlf 56 58 01 45, mobil 95726832 ved spørsmål.

(22.03.2016)

Fristen for å søkja om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er 1. april. Bruk søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Søknader vert handsama etter den lokale SMIL-strategien (PDF, 959 kB)

Bjørnefjorden landbrukskontor
Kommunetunet Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30