Fusa kulturskule

Mål for kulturskulen:

 • Å gje den einskilde elev best mogeleg høve til å utvikla sine musikalske og kreative evner og anlegg

 • Å medverka til verdfulle og varierte aktivitetar innan musikk- og kulturlivet i kommunen


Undervisning

Undervisninga i kulturskulen er desentralisert, og skjer på skular eller samfunnshus rundt om i kommunen. Der det er mest praktisk, blir undervisninga samla på ein stad. Undervisninga følgjer skuleåret.

Skuleåret 2014-2015 gjev kulturskulen følgjande opplæring:

 • Instrumentundervisning: Piano, keyboard, gitar/el-gitar/bass, hardingfele, saksofon, ukulele og slagverk
 • "Musikk i livets begynnelse"
 • Musikkteknologi

Enkeltkurs blir utlyst og går i kortarere periodar. Undervisninga er ein til ein/enkeltundervisning (20 minutt/veke) eller gruppeundervisning på 5-6 elevar med noko lenger tid kvar gong. Gjennom skuleåret kan elevar få tilbod om å vera med på ulike arrangement.

 

Søknad

 • Søknadsfristen er 1. mars. 

 • Opptak gjeld for eit skuleår om gongen.

 • Bruk det digitale søknadsskjemaet som du finn nedst på sida.

 

Målgruppe

Barn og unge er primærmålgruppa, men vaksne kan og søkja. Vaksne får tilbod dersom det er ledig kapasitet. Kulturskulen har som mål å gje plass til alle som ønskjer det (ope inntak).

 

Instrument

 • Elevane må i hovudsak halda sine eigne instrument og evt. læremiddel. 

 • Kulturskulen har nokre instrument berekna til utleige. 

 • Ta kontakt for meir informasjon. 

 

Sal av tenester

Kulturskulen kan selja timar/undervisning til kulturliv, institusjonar eller skular i kommunen. For dette gjeld eigne satsar for eigenbetaling.

 

Eigenbetaling

 • Satsar for eigenbetaling for ein elevplass i kulturskulen finn du i kommunen sitt gebyrregulativ. Sjå snarveg nedanfor. 

 • Det vert gjeve 25% moderasjon for søsken nr 2 for det billegaste av kursa, 50% for nr 3 osb. 

 • For kortare kurs gjeld eigne satsar.

 • Faktura for kulturskuleplass blir tilsendt i oktober og mars. 

 • Dersom ein slutter i løpet av året, må det likevel betalast skulepengar ut semesteret.


Søknadsskjema:Snarvegar:


Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 18.08.2014

Ofte stilte spørsmål om kulturskule

Ofte stilte spørsmål om kulturskule

Kulturskule
Kven kan få undervisning i kulturskulen?
Kulturskuletilbodet er for barn og unge i Fusa kommune. Dersom det er kapasitet, kan tilbod også gjevast til vaksne, menneske med spesielle behov osb.
Når er søknadsfrist til kulturskulen?
Søknadsfristen for hovudopptaket er 1. mars kvart år. Vi tek også inn elevar gjennom skuleåret etter kvart som det blir ledige plassar. Plassen gjeld for eit skuleår om gongen.
Kva undervisningstilbod har kulturskulen?
Undervisningstilbodet er i hovudsak opplæring på ulike musikkinstrument og musikk i livets begynnelse. Kulturskulen har også kortare kurs i m.a. rockeverkstad, musikkteknologi, måling/teikning m.m. Tilbodet kan variera litt frå år til år.
Følgjer kulturskulen grunnskulen si skulerute?
Ja, kulturskuleundervisninga følgjer skuleruta
Kvar går kulturskuleundervisninga føre seg
Undervisninga er desentralisert og føregår på skular i kommunen. Dersom det er få elevar i ein krins, blir undervisninga samla for fleire krinsar.
Når skal vi betala skulepengar?
Faktura for kulturskuleplass blir sendt to gonger i året: i november og april.
Fusa kulturskule Kommunetunet Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : postkasse@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: Kontortid: må, to 09.00-15.00, ty 09.00-11.00
kontaktperson

Fusa kulturskule. Kontortid: må, to 09.00-15.00, ty 09.00-11.00.
Gitar, saksofon, hardingfele, band 

Telefon :
56 58 01 32
Mobil :
900 80 032
E-post :
are.floisand@fusa.kommune.no
Tittel :
Kulturskulerektor og -lærar
Bunnhjørne
 
padlock