Kommunal gjennomgangsbustad

Kommunen skal finna mellombels husvære til deg som ikkje kan skaffa deg dette på eiga hand. Det kan vera ein kommunal gjennomgangsbustad eller eit anna mellombels husvære.

Kommunen har plikt til å oppretta ordningar som skal hjelpa vanskelegstilte med å få tak i bustad, men kvar og ein har ikkje noko krav på å få ein bustad.

Kommunal gjennomgangsbustad

Barnefamiliar med akutt behov og sosialt vanskelegstilte kan få tilbod om kommunal gjennomgangsbustad. Gjennomgangsbustader er ordinære bustader utan særskilt tilrettelegging. Desse bustadene ligg på ulike stader i Eikelandsosen.

Alle kan i prinsippet søkja om å få leiga gjennomgangsbustader, men det vert teke ei streng behovsvurdering ved tildeling av denne typen bustad.

Søknadsskjema

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 08.08.2018
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00
kontaktperson

Tenestekontoret tysd + torsd

Mobil :
489 96 892
Tittel :
Ressurssjukepleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Tenestekontoret mån i oddetalsveker + tysd og onsd

Mobil :
404 33 714
E-post :
shh@fusa.kommune.no
Tittel :
Sosialkonsulent
Bunnhjørne

Tenestekontoret

Mobil :
404 49 455
E-post :
Liv.Elin.Moen@fusa.kommune.no
Tittel :
Sakshandsamar
Bunnhjørne

Tenestekontoret månd i partalsveker + 1/2 tysd i oddetalsveker

Mobil :
404 15 541
E-post :
Ann.Kristin.Naess@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneergoterapaut
Bunnhjørne