Støttekontakt

Tenesta gjeld både barn og vaksne. Støttekontakten skal medverka til at mottakaren får ei meiningsfull fritid.

Tilbodet vert tilpassa den enkelte søkjaren sine interesser, ressursar og behov for fritidsaktivitet.

Kven kan få støttekontakt?

Etter helse- og omsorgstenestelova er tenesta aktuell for personar og familiar som treng tilbodet på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problem. 

Det er avgjerande at vedkomande ikkje kan dra omsorg for seg sjølv, eller er avhengig av personleg hjelp for å meistra daglege gjeremål.

For meir informasjon, ta kontakt med Tenestekontoret. Sjå kontaktinformasjon til høgre på denne sida.

Etter Lov om barneverntenester er støttekontakt også eit aktuelt hjelpetiltak for barn som har særleg behov for slik hjelp. Ta kontakt med barneverntenesta for meir informasjon.


Arbeid som støttekontakt

Har du lyst til å verta støttekontakt? Sjå meir informasjon om kva dette arbeidet inneber. 

Du finn søknadsskjema nedanfor.

Søknadsskjema:


Snarvegar:

  • Følgje - informasjon om ordninga med følgjekort ("ledsager")

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 18.12.2018
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00

Helse, familie og velferd - rehabilitering + Tenestekontoret
Arbeidstid: må-ty, to-fre

Mobil :
404 15 541
E-post :
Ann.Kristin.Naess@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneergoterapeut
Bunnhjørne
kontaktperson

Tenestekontoret mån i oddetalsveker + tysd og onsd

Mobil :
404 33 714
E-post :
shh@fusa.kommune.no
Tittel :
Sosialkonsulent
Bunnhjørne

Tenestekontoret

Mobil :
404 49 455
E-post :
Liv.Elin.Moen@fusa.kommune.no
Tittel :
Sakshandsamar
Bunnhjørne
kontaktperson

Tenestekontoret tysd + torsd

Mobil :
489 96 892
Tittel :
Ressurssjukepleiar
Bunnhjørne