Støttekontakt

Tenesta gjeld både barn og vaksne. Støttekontakten skal medverka til at mottakaren får ei meiningsfull fritid.

Tilbodet vert tilpassa den enkelte søkjaren sine interesser, ressursar og behov for fritidsaktivitet.

Kven kan få støttekontakt?

Etter helse- og omsorgstenestelova er tenesta aktuell for personar og familiar som treng tilbodet på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problem. 

Det er avgjerande at vedkomande ikkje kan dra omsorg for seg sjølv, eller er avhengig av personleg hjelp for å meistra daglege gjeremål.

For meir informasjon, ta kontakt med Tenestekontoret. Sjå kontaktinformasjon til høgre på denne sida.

Etter Lov om barneverntenester er støttekontakt også eit aktuelt hjelpetiltak for barn som har særleg behov for slik hjelp. Ta kontakt med barneverntenesta for meir informasjon.


Arbeid som støttekontakt

Har du lyst til å verta støttekontakt? Sjå meir informasjon om kva dette arbeidet inneber. 

Du finn søknadsskjema nedanfor.

Søknadsskjema:


Snarvegar:

  • Følgje - informasjon om ordninga med følgjekort ("ledsager")

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 18.12.2018
Tenestekontoret
Fjord'n senter, 2. høgda Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 70

Opningstid
: 08.00-15.00

Helse, familie og velferd - rehabilitering + Tenestekontoret
Arbeidstid: må-ty, to-fre

Mobil :
404 15 541
E-post :
Ann.Kristin.Naess@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneergoterapeut
Bunnhjørne
kontaktperson

Tenestekontoret mån i oddetalsveker  + tysd og onsd

Telefon :
56 58 01 70
E-post :
shh@fusa.kommune.no
Tittel :
Sosialkonsulent
Bunnhjørne

Tenestekontoret

Telefon :
56 58 01 70
E-post :
Liv.Elin.Moen@fusa.kommune.no
Tittel :
Sakshandsamar
Bunnhjørne
kontaktperson
Tenestekontoret tysd + torsd
Telefon :
56 58 01 70
Tittel :
Ressurssjukepleiar
Bunnhjørne