PPT - systemarbeid

I tillegg til ansvaret for sakkunnige vurderingar, skal den pedagogisk-psykologiske tenesta hjelpa skule og barnehage med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Dette vert kalla systemarbeid, og det finn du fleire opplysningar om på denne sida.

Skulebesøksdagar

PPT har fast samarbeid med barnehagan, barneskulane og ungdomsskulen. Desse dagane vert nytta til å følgja opp enkeltsaker og til rådgjeving på generelle tema som barnehage og skule etterspør.

Anna systemarbeid

PPT deltek på møte i pedagogisk fagforum og møte for fagleiarar i barnehagen ved behov. PPT arrangerer òg fagdag for spesialpedagogisk koordinator ved skulane, og nettverk for spesialpedagogisk koordinator i barnehagane. 

Fusa kommune har utarbeidd ein heilskapleg plan for utvikling av lesing og språk ( PULS). PPT har vore med i utarbeiding og implementering av planen. Skular og barnehagar kan tilvisa PPT dersom dei ønskjer rettleiing i PULS. 
 

Skjema

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 11.09.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30

Undervisning - PPT

Mobil :
489 42 621
E-post :
liv@fusa.kommune.no
Tittel :
PPT-leiar og psykolog
Bunnhjørne

Undervisning - PPT

Telefon :
56 58 01 72
Mobil :
469 03 993
E-post :
chn@fusa.kommune.no
Tittel :
Spesialpedagog
Bunnhjørne

Undervisning - PPT

Mobil :
459 74 523
E-post :
soha@fusa.kommune.no
Tittel :
Utøvande spesialpedagog i barnehage
Bunnhjørne

Undervisning - PPT

Mobil :
469 03 411
E-post :
mhg@fusa.kommune.no
Tittel :
Logoped
Bunnhjørne